سفارشات تلفنی

سامانه معاملات با اسفاده از مرکز تماس (Call Center)

این سامانه که ابزاری نوین در بازار سرمایه است به مشتریان ما این امکان را می دهد که سفارشات مربوط به معاملات خود را به صورت تلفنی انجام دهند و دیگری لزومی به حضور مشتری در شرکت کارگزاری نخواهد بود.

سرمايه‌گذار مي‌تواند بدون نياز به مراجعه حضوري به شركت كارگزاري، صرفا ازطريق استفاده از سامانه مركز تماس كارگزاري بورسیران، به صورت تلفني سفارش خود براي خريد يا فروش سهام و ساير اوراق بهادار را به كارگزار ارائه دهـد.

براي فعال‌كردن امكان ارائه سفارش تلفني ازطريق مركز تماس كارگزاري، كافيست سرمايه‌گذار يك‌بار به شركت كارگزاري بورسیران مراجعه كرده و قرارداد مربوطه را امضا كند. حداكثر ظرف مدت يك‌هفته پس‌از امضاي اين قرارداد، كارگزاري نام كاربـري و رمـز عبور مخصوص مشتري را به صورت محرمانـه به وي ارائه مي‌دهد. پس‌از دريافت رمز عبور و نام كاربري، سرمايه‌گذار مي‌تواند به صورت تلفني، با سامانه مركز تماس كارگزاري تماس گرفته و سفارش‌هاي خود براي خريد يا فروش اوراق بهادار را وارد سامانه كند.

توجه داشته باشيد ارائه سفارش بصورت تلفني، هيچ تفاوتي با ارائه سفارش به صورت حضوري ندارد و شركت كارگزاري، سفارش‌هاي ارائه شـده ازطريق مركز تماس را همانند سفارش‌هاي حضوري، پيگيري خواهد كرد. همچنين سامانه مركز تماس كارگزاري، به صورت خودكار، به مشتري شماره پيگيري مي‌دهد تا در هر لحظه، بتواند از آخرين وضعيت سفارش خود مطلع شود.

براي استفاده از خدمات مركز تماس كارگزاري، توجه به اين نكات ضروري است:

1- فعال‌سازي امكان سفارش تلفني براي مشتريان، به صورت رايگان است و كارگزاران بورس، بجز كارمزد خريد و فروش اوراق بهادار، وجهي در اين خصوص از مشتريان دريافت نخواهنـد كرد.

2- مشتـري فقط ازطريق شماره تلفن‌هايي كه در قرارداد، به كارگزاري اعلام مي‌كند، مي‌تواند با مركز تماس كارگزاري ارتباط برقرار كرده و سفارش‌هاي خود براي خريد و فروش اوراق بهادار را ارائه كند و درصورت تماس از ساير شماره تلفن‌ها، به سفارش‌هاي مشتري ترتيب اثر داده نخواهـد شد. بنابراين لازم است درصورت تغيير تلفن مشتري، مراتب به صورت رسمي به شركت كارگزاري مربوطه اعلام شود

3- مشتري بايد مبلغ موردنياز براي خريد اوراق بهادار به‌علاوه كارمزد مربوطه را به حساب بانكي كارگزاري واريز و اطلاعات مربوطه را ازطريق مركز تماس، به كارگزاري اطلاع دهد. در مورد فروش اوراق بهادار هم كارگزاري پس از واريـز مبلغ حاصل از فروش به حساب بانكي مشتري (كه در قرارداد مربوطه، مشخص شده است)، اطلاعات واريزي را ازطريق مركز تماس، به مشتري اطلاع مي‌دهـد.

4- باتوجه به اينكه ورود به سامانه مركز تماس كارگزاري، با ارائه نام كاربري و رمز عبور مشتري امكان‌پذير است، حفظ و نگهداري رمز عبور و خودداري از افشاي آن نزد ديگران، بسيار حائز اهميت است.

5- در صورتي که رمز عبور استفاده از خدمات مرکز تماس سه بار به صورت متوالي اشتباه وارد شود، خدمات مرکز تمـاس براي مشتري غيرفعال شده و اراية خدمات به وي، مشروط به مراجعة دوباره مشتري به كارگزاري است.

6- هنگام امضاي قرارداد بين مشتري و كارگزاري براي فعال‌سازي امكان سفارش تلفني، ساعات دريافت سفارش ازطريق سامانه مركز تماس كارگزاري در قرارداد مشخص مي‌شود، بنابراين مشتري بايد سفارش‌هاي خريد و فروش خود را صرفا در ساعت‌هايي كه در قرارداد مشخص شده است، وارد سامانه نمايد، زيرا در غير اين‌صورت، كارگزار مسئوليتي براي انجام سفارش‌هاي مربوطه نخواهد داشت.

استفاده از مركز تماس كارگزاري‌ها براي خريد و فروش اوراق بهادار در بورس، علاوه‌بر كمك به سرمايه‌گذاران براي صرفه‌جويي در وقت و هزينه، ازنظر دقت در انجام سفارش‌هاي مشتري هم كاملا مطمئن است؛ زيرا از هنگام تماس تلفني مشتري با مركز تماس كارگزاري تا پايان تماس و ارائه سفارش، كليه سفارش‌هايي كه مشتري به صورت تلفني وارد سامانه كرده است به همراه زمان دقيق ارائه سفارش‌ها، در سامانه ضبط و نگهداري شده و به طور كامل توسط كارگزاري اجرا مي‌شود، بنابراين احتمال انجام سفارشي خارج از آنچه مشتري درخواست كرده است، به حداقل ممكن رسيده و حتي درصورت بروز چنين مشكلي كه البته احتمال آن بسيار اندك است، موضوع به‌راحتي قابل پيگيـري و رسيدگـي خواهـد بود.