امروز : ٣٠/٠٦/١٣٩٣ تاریخ بروز رسانی : ٣٠/٠٦/١٣٩٣
٧١,٥٤٥ ١٠٠.٣                   ٥٢,٥٥١ ١٠٣.٣                   ١٤١,٧١٩ ١٥                   ٣,٠٠١ ١.٥                   ٦٠,٦٧٠ ٨٥.٤                   ١٣٨,٣٥٥ ٧.٦                   ١٢٨,٧١٥ ١٧٦.١                  
null  ١,٢٨٠    ٣٤٧null  ٢٤,٨٨٠    ٥,٣٨٠null  ١,٧٦٦    ٢٩٠null  ٧٦٤    ١٠٤null  ١,١٨٤    ١٥٠null  ٤,٩٠٠    ٥٧٥null  ١٦,٣٧٩    ١,٧٩٦null  ١,٢١٩    ١٢٠null  ١,١٧٣    ١١٢null  ١,٨٠٠    ١٦٧
سامانه معاملات آنلاین بورسیران به نشانی online.boursiran.ir آماده ارائه خدمات خرید و فروش سهام به صورت بر خط به مشتریان محترم میباشد. از متقاضیان دعوت میشود ضمن تکمیل فرم توافقنامه و تحویل آن به شرکت کارگزاری بورسیران نسبت به فعال سازی این امکان اقدام نمایند.     ۞     
جستجو در محتوای سایت
جستجوی آزاد در اینترنت
 • Expert Analysis
 • Market Analysis
 • Convention Report
title date
shaspa ٠٤/٠٦/١٣٩٣
foolajh ٢٨/٠٥/١٣٩٣
fakhooz ١٥/٠٥/١٣٩٣
zagros ٠٨/٠٥/١٣٩٣
zobahan ٠٢/٠٥/١٣٩٣
fooolad ٠٨/٠٣/١٣٩٣
siman aragh ١٥/٠٢/١٣٩٣
panj marhalaie tashkile hobab ٢٠/٠١/١٣٩٣
 • asset market news
 • financial news
 • bourse notices
 • TEPIX
 • Financial
 • Industrial
 • Primary
 • secondary
value: ٧١,٥٤٥.٣       changes:  ١٠٠.٣
You need to upgrade your Flash Player
login
new user | forgot your password!
در صورت دریافت پیام اشتباه در مورد گزینه های امنیتی، خاموش بودن دکمه Caps Lock را چک کنید.
 • increase
 • decrease
 • ask
 • bid
company price change
١,٢٨٠ ٣٤٧ ٣٧.١٩
٢٤,٨٨٠ ٥,٣٨٠ ٢٧.٥٩
١,٧٦٦ ٢٩٠ ١٩.٦٥
٧٦٤ ١٠٤ ١٥.٧٦
١,١٨٤ ١٥٠ ١٤.٥١
٤,٩٠٠ ٥٧٥ ١٣.٢٩
١٦,٣٧٩ ١,٧٩٦ ١٢.٣٢
١,٢١٩ ١٢٠ ١٠.٩٢
 • ارز
 • سكه
 • فلزات
 • شاخص ها
title unit price change
100 hundred yen ٢,٤٤٣ ٠
Arabian riyal ٧١٠ ٠
USA dollar ٢,٦٦٤ ٠
pound ٤,٣٤١ ٠
euro ٣,٤١٨ ٠
٧٢٥ ٠
٢,٣٧٨ ٠