امروز : ٢٩/٠٧/١٣٩٣ تاریخ بروز رسانی : ٢٩/٠٧/١٣٩٣
٧٤,١٠٩ ٥٥٨.٧                   ٥٤,٦٤٨ ٤٨١.٥                   ١٤٥,٤٠٩ ٦٣٨.٧                   ٣,٠٨٦ ٢٦.٨                   ٦٢,٦٢٦ ٢٥٩.٢                   ١٤٠,١٥٠ ٥٢٣.٣                   ١٣٦,٢٠٨ ٣,٨٣٨.٥                  
null  ٣,٩٤٧    ١,٣٣٢null  ٢,٥١٧    ٦٢٢null  ٣,١٥٠    ٥٥٠(Right)  ٣٣٦    ٤٨null  ١,٠٧٩    ٩٨null  ١,٤٤٦    ١٠٦null  ٤,٢١٤    ٣٠٤null  ٨٠٩    ٤٦(Right)  ١,١٧٨    ٦١null  ٢,١٥٥    ١١٠
سامانه معاملات آنلاین بورسیران به نشانی online.boursiran.ir آماده ارائه خدمات خرید و فروش سهام به صورت بر خط به مشتریان محترم میباشد. از متقاضیان دعوت میشود ضمن تکمیل فرم توافقنامه و تحویل آن به شرکت کارگزاری بورسیران نسبت به فعال سازی این امکان اقدام نمایند.     ۞     
جستجو در محتوای سایت
جستجوی آزاد در اینترنت
 • Expert Analysis
 • Market Analysis
 • Convention Report
title date
shaspa ٠٤/٠٦/١٣٩٣
foolajh ٢٨/٠٥/١٣٩٣
fakhooz ١٥/٠٥/١٣٩٣
zagros ٠٨/٠٥/١٣٩٣
zobahan ٠٢/٠٥/١٣٩٣
fooolad ٠٨/٠٣/١٣٩٣
siman aragh ١٥/٠٢/١٣٩٣
panj marhalaie tashkile hobab ٢٠/٠١/١٣٩٣
 • asset market news
 • financial news
 • bourse notices
 • TEPIX
 • Financial
 • Industrial
 • Primary
 • secondary
value: ٧٤,١٠٩.١       changes:  ٥٥٨.٧
You need to upgrade your Flash Player
login
new user | forgot your password!
در صورت دریافت پیام اشتباه در مورد گزینه های امنیتی، خاموش بودن دکمه Caps Lock را چک کنید.
 • increase
 • decrease
 • ask
 • bid
company price change
٣,٩٤٧ ١,٣٣٢ ٥٠.٩٤
٢,٥١٧ ٦٢٢ ٣٢.٨٢
٣,١٥٠ ٥٥٠ ٢١.١٥
(Right) ٣٣٦ ٤٨ ١٦.٦٧
١,٠٧٩ ٩٨ ٩.٩٩
١,٤٤٦ ١٠٦ ٧.٩١
٤,٢١٤ ٣٠٤ ٧.٧٧
٨٠٩ ٤٦ ٦.٠٣
 • ارز
 • سكه
 • فلزات
 • شاخص ها
title unit price change
100 hundred yen ٢,٥٠٤ ١٨
Arabian riyal ٧١١ ٠
USA dollar ٢,٦٦٩ ٠
pound ٤,٣١٧ ١٨
euro ٣,٤١٩ ١٦
٧٢٦ ٠
٢,٣٥٣ ١٢