امروز : ٠٣/٠٢/١٣٩٣ تاریخ بروز رسانی : ٠٣/٠٢/١٣٩٣
٧٥,٩٨٠ ٢٤٥.٣                   ٥٦,٩٣٠ ١٣٤.٤                   ١٤٣,٥٨٣ ٧٢٦.٦                   ٣,١٩٦ ١١.٤                   ٦٣,٥١٨ ٢٣٦.٢                   ١٣٨,٢٨٨ ٦٥٠.٧                   ١٤٨,٨١٢ ٧٤.٧                  
null  ٢,٠٥٠    ٢٤١null  ١,٨٨٠    ١٦٤(Right)  ١,٨٠٠    ١٤٠null  ١,٥٩١    ٩٠null  ٢,٩٤٦    ١٦٢null  ١,١٥٤    ٦٢null  ٧١٧,٤٥٥    ٣٥,٢٢٨null  ٧٢٣,٤١٨    ٣٥,٤٩٦null  ٧١٢,٧٣٣    ٣٤,٩٠٦null  ٧١٩,٤١٥    ٣٥,١٣٢
سامانه معاملات آنلاین بورسیران به نشانی online.boursiran.ir آماده ارائه خدمات خرید و فروش سهام به صورت بر خط به مشتریان محترم میباشد. از متقاضیان دعوت میشود ضمن تکمیل فرم توافقنامه و تحویل آن به شرکت کارگزاری بورسیران نسبت به فعال سازی این امکان اقدام نمایند.     ۞     
جستجو در محتوای سایت
جستجوی آزاد در اینترنت
 • Expert Analysis
 • Market Analysis
 • Convention Report
title date
p ٢٨/٠٣/١٣٩٢
p ٠٤/٠٣/١٣٩٢
shapdis ٢٥/٠٢/١٣٩١
foulad ٢٥/٠٢/١٣٩١
famelli ٢٥/٠٢/١٣٩١
smazan ٢٥/٠٢/١٣٩١
mellat ٢٥/٠٢/١٣٩١
m ١٣/٠٤/١٣٩٠
 • asset market news
 • financial news
 • bourse notices
 • TEPIX
 • Financial
 • Industrial
 • Primary
 • secondary
value: ٧٥,٩٨٠.٥       changes:  ٢٤٥.٣
You need to upgrade your Flash Player
login
new user | forgot your password!
در صورت دریافت پیام اشتباه در مورد گزینه های امنیتی، خاموش بودن دکمه Caps Lock را چک کنید.
 • increase
 • decrease
 • ask
 • bid
company price change
٢,٠٥٠ ٢٤١ ١٣.٣٢
١,٨٨٠ ١٦٤ ٩.٥٦
(Right) ١,٨٠٠ ١٤٠ ٨.٤٣
١,٥٩١ ٩٠ ٦
٢,٩٤٦ ١٦٢ ٥.٨٢
١,١٥٤ ٦٢ ٥.٦٨
٧١٧,٤٥٥ ٣٥,٢٢٨ ٥.١٦
٧٢٣,٤١٨ ٣٥,٤٩٦ ٥.١٦
 • ارز
 • سكه
 • فلزات
 • شاخص ها
title unit price change
100 hundred yen ٢,٤٨٥ (١)
Arabian riyal ٦٨٠ ١
USA dollar ٢,٥٥١ ٠
pound ٤,٢٥٨ (٢٦)
euro ٣,٥٢٠ (٣)
٦٩٤ (٦,٢٥٢)
٢,٣٨٥ ٧