امروز : ٠٥/٠٦/١٣٩٣ تاریخ بروز رسانی : ٠٥/٠٦/١٣٩٣
٧٣,٣١٢ (٢٢٨.٧)                   ٥٣,٧٥٦ (١٦٥.٥)                   ١٤٥,٧٩٤ (٤٦٨)                   ٣,٠٨٢ (١١.١)                   ٦٢,٠٨٣ (١٦٠.٦)                   ١٣٩,٥١٦ (٢٧٦.٢)                   ١٣٣,٠٣١ (٨٥٣)                  
null  ٧١    ٤٥null  ٢,٢٤٤    ٥٩١null  ١٣,٠٩٩    ٢,٥٩٣null  ٨٦٤    ١٧١null  ٤,٠١٠    ٦٣٦null  ٣,٦٤٩    ٥١٣null  ٢,٤١٧    ٣٠١null  ١,٥١٨    ١٨٦null  ٤,٤٩٧    ٣٥٠(Right)  ٥,٢٢٥    ٣٦٥
سامانه معاملات آنلاین بورسیران به نشانی online.boursiran.ir آماده ارائه خدمات خرید و فروش سهام به صورت بر خط به مشتریان محترم میباشد. از متقاضیان دعوت میشود ضمن تکمیل فرم توافقنامه و تحویل آن به شرکت کارگزاری بورسیران نسبت به فعال سازی این امکان اقدام نمایند.     ۞     
جستجو در محتوای سایت
جستجوی آزاد در اینترنت
 • Expert Analysis
 • Market Analysis
 • Convention Report
title date
p ٢٨/٠٣/١٣٩٢
p ٠٤/٠٣/١٣٩٢
shapdis ٢٥/٠٢/١٣٩١
foulad ٢٥/٠٢/١٣٩١
famelli ٢٥/٠٢/١٣٩١
smazan ٢٥/٠٢/١٣٩١
mellat ٢٥/٠٢/١٣٩١
m ١٣/٠٤/١٣٩٠
 • asset market news
 • financial news
 • bourse notices
 • TEPIX
 • Financial
 • Industrial
 • Primary
 • secondary
value: ٧٣,٣١٢.٢       changes:  (٢٢٨.٧)
You need to upgrade your Flash Player
login
new user | forgot your password!
در صورت دریافت پیام اشتباه در مورد گزینه های امنیتی، خاموش بودن دکمه Caps Lock را چک کنید.
 • increase
 • decrease
 • ask
 • bid
company price change
٧١ ٤٥ ١٧٣.٠٨
٢,٢٤٤ ٥٩١ ٣٥.٧٥
١٣,٠٩٩ ٢,٥٩٣ ٢٤.٦٨
٨٦٤ ١٧١ ٢٤.٦٨
٤,٠١٠ ٦٣٦ ١٨.٨٥
٣,٦٤٩ ٥١٣ ١٦.٣٦
٢,٤١٧ ٣٠١ ١٤.٢٢
١,٥١٨ ١٨٦ ١٣.٩٦
 • ارز
 • سكه
 • فلزات
 • شاخص ها
title unit price change
100 hundred yen ٢,٥٧٤ ١٤
Arabian riyal ٧٠٩ ٠
USA dollar ٢,٦٦٠ ٢
pound ٤,٤٠٣ (٩)
euro ٣,٥٠٢ (٨)
٧٢٤ ١
٢,٤٧٨ ٧