امروز : ١٠/٠٨/١٣٩٣ تاریخ بروز رسانی : ١٠/٠٨/١٣٩٣
٧٤,٩٠٧ ٧٥٥.٧                   ٥٥,٥٥٢ ٦٧٠.٢                   ١٤٤,٨٩٤ ٧٣٩                   ٣,١١١ ٢٧.١                   ٦٢,٨٦٢ ٤١٤.٨                   ١٤٢,٦٣٠ ١,١١٥.٥                   ١٤٣,٤٣٠ ٤,٣٠٨.٥                  
null  ٣٤٣    ١٩٢null  ٣,٥٠٠    ١,٣٧٧null  ١,٥٦٠    ١٩٥null  ٦,٩٤٥    ٧٥٤null  ٩٢٤    ٩٦(Right)  ٢٤٧    ٢٣null  ١,١٠٠    ١٠٠null  ٦,٢٠٤    ٥٤٣null  ٢,٩٦١    ٢٠٠null  ٢,٢١٨    ١٤٣
سامانه معاملات آنلاین بورسیران به نشانی online.boursiran.ir آماده ارائه خدمات خرید و فروش سهام به صورت بر خط به مشتریان محترم میباشد. از متقاضیان دعوت میشود ضمن تکمیل فرم توافقنامه و تحویل آن به شرکت کارگزاری بورسیران نسبت به فعال سازی این امکان اقدام نمایند.     ۞     
جستجو در محتوای سایت
جستجوی آزاد در اینترنت
 • Expert Analysis
 • Market Analysis
 • Convention Report
title date
shaspa ٠٤/٠٦/١٣٩٣
foolajh ٢٨/٠٥/١٣٩٣
fakhooz ١٥/٠٥/١٣٩٣
zagros ٠٨/٠٥/١٣٩٣
zobahan ٠٢/٠٥/١٣٩٣
fooolad ٠٨/٠٣/١٣٩٣
siman aragh ١٥/٠٢/١٣٩٣
panj marhalaie tashkile hobab ٢٠/٠١/١٣٩٣
 • asset market news
 • financial news
 • bourse notices
 • TEPIX
 • Financial
 • Industrial
 • Primary
 • secondary
value: ٧٤,٩٠٦.٨       changes:  ٧٥٥.٧
You need to upgrade your Flash Player
login
new user | forgot your password!
در صورت دریافت پیام اشتباه در مورد گزینه های امنیتی، خاموش بودن دکمه Caps Lock را چک کنید.
 • increase
 • decrease
 • ask
 • bid
company price change
٣٤٣ ١٩٢ ١٢٧.١٥
٣,٥٠٠ ١,٣٧٧ ٦٤.٨٦
١,٥٦٠ ١٩٥ ١٤.٢٩
٦,٩٤٥ ٧٥٤ ١٢.١٨
٩٢٤ ٩٦ ١١.٥٩
(Right) ٢٤٧ ٢٣ ١٠.٢٧
١,١٠٠ ١٠٠ ١٠
٦,٢٠٤ ٥٤٣ ٩.٥٩
 • ارز
 • سكه
 • فلزات
 • شاخص ها
title unit price change
100 hundred yen ٢,٣٧٨ (٩١)
Arabian riyal ٧١٢ ١
USA dollar ٢,٦٧١ ١
pound ٤,٢٦٩ (٤٠)
euro ٣,٣٤٥ (٥٥)
٧٢٧ ٠
٢,٣٥٠ (١٧)