امروز : ١١/٠١/١٣٩٤ تاریخ بروز رسانی : ١١/٠١/١٣٩٤
٦٥,٧٢٨ ٥٥٢.٩                   ٤٧,٩٩٥ ٥٢٠.٧                   ١٣٢,٠٣٣ ٣٥١.٨                   ٢,٧٢٧ ٢٨                   ٥٣,٩٦٠ ٥١٣.٨                   ١٢٥,٨٨٥ ٧٩١.٨                   ١٤١,٤٥٦ ٤١٧.٦                  
null  ٦٧٤    ٨٤null  ١,٨٠٠    ٢٠٠null  ٥٧٨    ٥٧null  ٦٧٦    ٥٧(Right)  ٢,٤٧٩    ١٧٥null  ١٤,٨٥٥    ٩٤٠null  ١,١٠٠    ٦٧null  ٨,٤٢٧    ٤٩٩null  ١,٩٠٠    ١٠٤null  ٧٦٣,٩١٨    ٣٨,١٠٦
سامانه معاملات آنلاین بورسیران به نشانی online.boursiran.ir آماده ارائه خدمات خرید و فروش سهام به صورت بر خط به مشتریان محترم میباشد. از متقاضیان دعوت میشود ضمن تکمیل فرم توافقنامه و تحویل آن به شرکت کارگزاری بورسیران نسبت به فعال سازی این امکان اقدام نمایند.     ۞     
جستجو در محتوای سایت
جستجوی آزاد در اینترنت
 • Expert Analysis
 • Market Analysis
 • Convention Report
title date
shaspa ٠٤/٠٦/١٣٩٣
foolajh ٢٨/٠٥/١٣٩٣
fakhooz ١٥/٠٥/١٣٩٣
zagros ٠٨/٠٥/١٣٩٣
zobahan ٠٢/٠٥/١٣٩٣
fooolad ٠٨/٠٣/١٣٩٣
siman aragh ١٥/٠٢/١٣٩٣
panj marhalaie tashkile hobab ٢٠/٠١/١٣٩٣
 • asset market news
 • financial news
 • bourse notices
 • TEPIX
 • Financial
 • Industrial
 • Primary
 • secondary
value: ٦٥,٧٢٨       changes:  ٥٥٢.٩
You need to upgrade your Flash Player
login
new user | forgot your password!
در صورت دریافت پیام اشتباه در مورد گزینه های امنیتی، خاموش بودن دکمه Caps Lock را چک کنید.
 • increase
 • decrease
 • ask
 • bid
company price change
٦٧٤ ٨٤ ١٤.٢٤
١,٨٠٠ ٢٠٠ ١٢.٥
٥٧٨ ٥٧ ١٠.٩٤
٦٧٦ ٥٧ ٩.٢١
(Right) ٢,٤٧٩ ١٧٥ ٧.٦
١٤,٨٥٥ ٩٤٠ ٦.٧٦
١,١٠٠ ٦٧ ٦.٤٩
٨,٤٢٧ ٤٩٩ ٦.٢٩
 • ارز
 • سكه
 • فلزات
 • شاخص ها
title unit price change
100 hundred yen ٢,٣٣٧ (١٥)
Arabian riyal ٧٤٨ ١
USA dollar ٢,٨٠٨ ٣
pound ٤,١٥٢ (١٧)
euro ٣,٠٣٦ (١٣)
٧٦٤ ١
٢,١٤٢ (٢٦)