امروز : ٠٢/١٠/١٣٩٣ تاریخ بروز رسانی : ٠١/١٠/١٣٩٣
٧٠,٠٩٤ ٥٥٦.٩                   ٥١,٤٧٥ ٤٧٢.٩                   ١٣٨,٩٢٣ ٦٨٣.٣                   ٢,٨٦١ ١٩.٧                   ٥٨,٦٨٨ ٣٨٨.٣                   ١٣٥,٣٥٦ ٩١١.٨                   ١٣٦,٠٥٩ ٢,١٠٤.١                  
null  ١,٩٨٩    ٥٣١null  ٢,٢٠٧    ٣١٣null  ٨٩٤    ١٠٠null  ٢,٣٩٠    ٢٣٩(Right)  ٤,٧٢١    ٣٦٠null  ٥,١٢٠    ٣٨٥(Right)  ٢,٦٠٢    ١٩٣(Right)  ٨٢٦    ٦١(Right)  ٣٨,٨٩٢    ٢,٨٦٥(Right)  ١,١٠٥    ٨١
سامانه معاملات آنلاین بورسیران به نشانی online.boursiran.ir آماده ارائه خدمات خرید و فروش سهام به صورت بر خط به مشتریان محترم میباشد. از متقاضیان دعوت میشود ضمن تکمیل فرم توافقنامه و تحویل آن به شرکت کارگزاری بورسیران نسبت به فعال سازی این امکان اقدام نمایند.     ۞     
جستجو در محتوای سایت
جستجوی آزاد در اینترنت
 • Expert Analysis
 • Market Analysis
 • Convention Report
title date
shaspa ٠٤/٠٦/١٣٩٣
foolajh ٢٨/٠٥/١٣٩٣
fakhooz ١٥/٠٥/١٣٩٣
zagros ٠٨/٠٥/١٣٩٣
zobahan ٠٢/٠٥/١٣٩٣
fooolad ٠٨/٠٣/١٣٩٣
siman aragh ١٥/٠٢/١٣٩٣
panj marhalaie tashkile hobab ٢٠/٠١/١٣٩٣
 • asset market news
 • financial news
 • bourse notices
 • TEPIX
 • Financial
 • Industrial
 • Primary
 • secondary
value: ٧٠,٠٩٤.٤       changes:  ٥٥٦.٩
You need to upgrade your Flash Player
login
new user | forgot your password!
در صورت دریافت پیام اشتباه در مورد گزینه های امنیتی، خاموش بودن دکمه Caps Lock را چک کنید.
 • increase
 • decrease
 • ask
 • bid
company price change
١,٩٨٩ ٥٣١ ٣٦.٤٢
٢,٢٠٧ ٣١٣ ١٦.٥٣
٨٩٤ ١٠٠ ١٢.٥٩
٢,٣٩٠ ٢٣٩ ١١.١١
(Right) ٤,٧٢١ ٣٦٠ ٨.٢٥
٥,١٢٠ ٣٨٥ ٨.١٣
(Right) ٢,٦٠٢ ١٩٣ ٨.٠١
(Right) ٨٢٦ ٦١ ٧.٩٧
 • ارز
 • سكه
 • فلزات
 • شاخص ها
title unit price change
100 hundred yen ٢,٢٦٢ ٠
Arabian riyal ٧٢٠ ٠
USA dollar ٢,٧٠٤ ٠
pound ٤,٢٢٩ ٣
euro ٣,٣١٠ ٣
٧٣٦ ٠
٢,٢٠٦ ٩